phone530 286 077
Infolinia w dni robocze 9:00-17:00
530-286-077

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bateriaplus.pl
Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie
w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie,
zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu
internetowego http://www.bateriaplus.pl. Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga
posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać ze
strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/
Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://bateriaplus.pl
prowadzony jest przez firmę BateriaPlus Małgorzata Ochał wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki.
Adres prowadzenia działalności gospodarczej:
Bateriaplus Małgorzata Ochał, ul. Śląska 59, 32-600 Oświęcim-Babice
Adres korespondencyjny:
Bateriaplus Małgorzata Ochał, ul. Greglów 19, 32-600 Oświęcim-Babice
NIP: 646-254-87-58
REGON: 122934277
Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: info@bateriaplus.pl
Numer telefonu: 530-286-077 czynny w dni robocze w godzinach 8-16
Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze
zm.).
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna
dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a
Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym
www.bateriaplus.pl
Sprzedawca – Bateriaplus.pl Małgorzata Ochał prowadzący działalność gospodarczą pod adresem:
32-600 Oświęcim-Babice, ul Greglów 19, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
NIP 646-254-87-58, REGON 122934277 adres poczty elektronicznej: info@bateriaplus.pl, numeru
telefonu: 530-286-077
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między
Konsumentem a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014
poz. 827)
§ I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę
Bateriaplus Małgorzata Ochał za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem
elektronicznym http://www.bateriaplus.pl
2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta.
Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w
ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
§ II
Warunki zawierania umowy sprzedaży
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu
internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny.
2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu
internetowego http://www.bateriaplus.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w
ciągu doby.
3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia.
4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:
- imię i nazwisko, adres do faktury, adres do wysyłki, numer telefonu, adres email.
5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i
zawiera podatki.
6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a
gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest
informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli
związania się Umową sprzedaży.
7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa
sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez
Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników
zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
§ III
Sposoby płatności za Towar
1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:
przelew bankowy, płatność za pobraniem
2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
PKO BP 45 1020 2528 0000 0102 0373 6998
§ IV
Terminy płatności za Towar
1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać
płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
2. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i
opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
§ V
Sposoby dostawy
1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem
jednego z dostępnych przewoźników: DHL, FedEx
2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ VI
Termin dostawy
1. W przypadku wybrania przewoźnika DHL, FedEx dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni
roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.
§ VII
Koszty dostawy
1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić
bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu
internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.
2. Koszty dostawy Towaru są następujące:
Paczka do 5 kg: przedpłata – 20 zł/ pobranie – 35 zł
Paczka do 30 kg: przedpłata – 35 zł/ pobranie – 50 zł
Paczka do 100 kg: przedpłata – 65zł/ pobranie – 100 zł
Paczka do 300 kg: przedpłata – 150 zł/ pobranie – 200 zł
§ VIII
Reklamacja
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za
wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy: Bateriaplus Małgorzata Ochał, ul. Śląska 59, 32-600 Oświęcim-
Babice
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@bateriaplus.pl
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Konsumenta,
b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
c) datę wystąpienia wady,
d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową
sprzedaży.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy:
Bateriaplus Małgorzata Ochał, ul. Śląska 59, 32-600 Oświęcim-Babice
§ IX
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt.
14 niniejszego regulaminu.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: info@bateriaplus.pl
b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: Bateriaplus Małgorzata Ochał, ul. Greglów 19, 32-
600 Oświęcim-Babice
4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór
formularza dostępny jest na stronie Sklepu www.bateriaplus.pl. Skorzystanie z powyższego
formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
6. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia
jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Towarów,
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za
niezawartą.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie internetowym www.bateriaplus.pl
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego
upływem na adres Sprzedawcy: Bateriaplus Małgorzata Ochał, ul. Śląska 59, 32-600 Oświęcim-Babice
14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca
nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki
termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub Towarów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi,
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ X
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur
1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na
stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy
Konsumentom.
2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje
mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na
wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące
procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej -
http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy
Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych
rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym
numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail:
porady@dlakonsumentow.pl
§ XI
Dane osobowe
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z
Konsumentem.
§ XII
Postanowienia końcowe
1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy
prawa polskiego:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych
powodów, w szczególności:
a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu
internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty
elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze
Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub
zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili
złożenia zamówienia.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te
związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego. ' asd "

[%carousel%]

Zapisz się do naszego newslettera

otrzymuj oferty na Twoją skrzynkę pocztową

Wlaściciel sklepu: BateriaPlus.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt ze sklepem